Trets d’identitat

 1. Som una cooperativa de mestres.
 2. Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya, així que les nostres quotes són assequibles.
 3. La llengua d’aprenentatge i de comunicació és el català.
 4. Promovem activitats lúdiques i culturals relacionades amb les festes tradicionals catalanes, on hi ha una extraordinària participació de les famílies.
 5. Tenim en compte els diversos ritmes d’aprenentatge.
 6. Per als alumnes amb problemes d’integració combinem les activitats individualitzades, que poden ser específiques de cada alumne/a, amb un recolzament per part de la mestra especialista per tal d’assolir els mínims de classe.
 7. Fomentem la convivència i la cooperació mitjançant colònies escolars i viatge de fi de curs.
 8. Integrem el currículum i l’entorn mitjançant sortides, i activitats culturals.
 9. Impulsem el treball en equip.
 10. Donem més importància als continguts instrumentals que als pròpiament memorístics per tal de donar-li funcionalitat a l’aprenentatge.
 11. Apliquem les noves tecnologies a l’ensenyament: informàtica des dels 3 anys.
 12. Tenim en compte la necessitat social de l’estudi de l’anglès: introducció precoç (des dels 3 anys) i ensenyament de diferents àrees en aquesta llengua.
 13. Disposem dels mestres especialistes de reforç i de suport.
 14. Fem un seguit d’activitats extraescolars que complementen l’educació integral i faciliten l’horari de les famílies (anglès, esports, piscina, esplai a l’estiu…)
 15. Tenim servei de menjador escolar i d’acollida al matí.
 16. Estem en contacte amb els pares dels nostres alumnes mitjançant entrevistes personals, reunions generals i amb l’ús de l’agenda com a eina de comunicació.
 17. Gaudim d’una relació estreta i cordial entre pares, alumnes i professorat.

Principis pedagògics

 • Escola catalana.
 • Escola laica.
 • Escola oberta i participativa.
 • Atenció especial al tractament de les llengües.
 • Seguiment directe i personalitzat del procés d’aprenentatge.
 • Tractament de la diversitat mitjantçant el treball a l’aula i l’actuació del professorat de reforç.
 • Foment la convivència i la cooperació mitjançant colònies escolars i viatge de fi de curs.
 • Integració del currículum i l’entorn mitjançant sortides i activitats culturals.
 • Utilització de les noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge.

Projecte lingüístic

 • Utilització del català com a llengua vehicular a tot el centre.
 • Programa d’immersió: Aprenentatge de la lecto-escriptura en català. Introducció del castellà a 1r. Al nivell de 3r s’inicia el tractament del castellà de manera sistemàtica.
 • Introducció precoç de l’anglès al Parvulari com a activitat complementària.
 • Ensenyament d’alguna assignatura curricular en llengua anglesa.

Caràcter propi

El Col.legi Molí Nou és una Cooperativa de Professors i, conseqüentment, tota l’estructura organitzativa del centre i el seu funcionament gira al voltant d’aquest fet.

 

Pots veure també: