Cicle superior

El Cicle Superior és l’última etapa de Primària i el nostre objectiu és preparar-los pel traspàs a la Secundària. Així mateix els resultats de les proves de competències bàsiques són molt positius i això avala la nostra manera de treballar. Alhora volem que l’alumnat esdevingui autònom, responsable del seu aprenentatge i amb un pensament crític envers la societat actual.

Sortides

Al Cicle Superior fem sortides que complementen i amplien els continguts treballats a classe i de totes les àrees. Representen una experiència d’aprenentatge i de convivència fora de l’escola.

A més, en aquest cicle la majoria de les excursions les fem amb transport públic  fet que ajuda els nostres alumnes a créixer com a ciutadans del món.

Competències bàsiques

A finals de sisè es fan les competències bàsiques, del departament d’ensenyament, que són unes proves de correcció externa que serveixen per avaluar la qualitat de l’ensenyament. Cada any, els nostres alumnes, s’avaluen d’aquestes proves amb molt bons resultats que avalen la gran qualitat de la nostra metodologia; una metodologia que combina la teoria i la pràctica mitjançant el treball cooperatiu. S’avaluen d’aquestes proves:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Medi natural

Preparació per a la Secundària

Preparem els alumnes per a tenir èxit a la secundària ensenyant-los hàbits i tècniques d’estudi que els permetran ser autònoms i afrontar el seu pas a l’institut.

Tanmateix volem aconseguir que siguin exitosos a la vida de manera que assoleixin les següents competències:

 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i competència en ciències, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre
 • Competència ciutadania
 • Competència emprenedora
 • Competència en consciència i expressió culturals

Participació de les famílies

La majoria de famílies no es limiten a enviar els seus fills al centre educatiu, sinó que  s’impliquen en el procés d’aprenentatge i a la vida escolar del centre. Per aquest motiu, al cicle superior plantegem activitats on les famílies poden aportar experiències i sabers que resulten molt atractius per els nens i nenes.

Treball per projectes

Al Cicle Superior realitzem diferents projectes que donen suport a l’aprenentatge dels nens i nenes en les diferents àrees. Es fan projectes de cicle (5è i 6è barrejats) i projectes per nivells.

*Aquest curs, a causa de la situació epidemiològica només es fan dintre del el grup bombolla.

Els nostres projectes estan basats principalment en les competències de l’àmbit de coneixement del medi social i natural, però també impliquem altres àmbits com el lingüístic, artístic, matemàtic i principalment el digital. Per això, quan els nens i nenes acaben el Cicle Superior han fet servir processadors de textos més clàssics com el “Word” i el “Power Point”, han creat pàgines web, presentacions i enquestes amb les eines de Google, han fet infografies i cartells fent servir el “Canva”, creen, graven i editen diferents vídeos i fins i tot, curts cinematogràfics fent ús de telèfons mòbils, tauletes… Per tant, podem dir que arriben a la Secundària amb un gran nivell  pel que respecta a l’ús de les noves tecnologies.

Tots els projectes es realitzen en petit grup; de manera que es potencia la cooperació, la capacitat d’investigació i creació compartida de manera que els alumnes comparteixen saber i experiències.

A continuació podeu veure algunes de les pàgines web creades pel nostre alumnat:

https://sites.google.com/molinou.cat/elscoloraines

https://sites.google.com/molinou.cat/elsgamers