Educació infantil

A l’Educació Infantil fonamentem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants, on cada alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, respectant l’evolució global de cada infant.

Aquests són els quatre grans eixos que guien la nostra tasca educativa:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

Coneixement i domini del nostre cos

 • Especialitat de psicomotricitat. En anglès des de P5.
 • Sessions de ioga i moments de relaxació a l’aula.

Educació emocional

 • Treballem el reconeixement i gestió de les pròpies emocions i les dels altres durant el dia a dia.
 • Sessions específiques per desenvolupar l’educació emocional a través dels contes.

Hàbits d’autonomia

 • Potenciem l’autonomia i la responsabilitat individual
 • Des de P3 a partir de les rutines diàries, adoptant petits càrrecs i responsabilitats.

 

2. Aprendre a pensar i a comunicar

Llenguatge verbal

 • Treballem la llengua oral a través de la conversa, exposicions individuals, explicacions de contes a companys/es, obres de teatre,…
 • Ajudem als nostres alumnes a tenir curiositat i interès per les lletres mitjançant el joc i el treball per racons.
 • Iniciem el procés de la lectura i escriptura a partir del propi nom.
 • Lectura individualitzada a P4 i P5 respectant els ritmes individuals dels alumnes.
 • Proposem diferents recursos manipulatius per aprendre de manera més vivencial i lúdica.

Llengua anglesa

 • Donem molta importància a la iniciació de la llengua anglesa des de P3 a partir de l’especialitat de English, sessions de British life, cançons i contes.

Llenguatge matemàtic

 • Promovem l’inici de les habilitats matemàtiques bàsiques a través de material específic elaborat pels mateixos mestres i diferents recursos manipulatius.

 

Informàtica i robòtica

 • Iniciació a la robòtica des de P3 a partir dels robots BeeBot i Lego.
 • Ampliem les TAC amb l’especialitat d’informàtica amb ordinadors individuals.
 • Ús de les TAC com a eina d’aprenentatge (pissarra digital i taula de llum a cada aula,…).

Llenguatge plàstic

 • Ajudem a desenvolupar la creativitat a partir de diferents tècniques i models d’artistes.

 

Llenguatge musical

 • Potenciem el desenvolupament de les seves possibilitats d’expressió a través de l’escolta d’audicions, l’aprenentatge de danses i cançons, l’ús d’instruments musicals,…

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Projectes a l’aula

 • Treballem per projectes partint dels interessos i coneixements previs dels nostres infants.

Experimentació

 • Potenciem la manipulació, observació i exploració a partir d’elements de l’entorn, el treball de les estacions de l’any.
 • Sessions d’experimentació 

Sortides lúdico-pedagògiques

 • Realitzem diferents activitats fora de l’escola durant el curs, al barri, a Sant Boi, a granges escola, entre altres.
 • Colònies anuals des de P3.

4. Aprendre a conviure i habitar el món.

Festes populars i dies internacionals

 • Celebració de festes populars amb la participació activa de les famílies (Castanyada, Carnaval, Mones de pasqua, Sant Jordi,…).
 • Educació en valors a través de la celebració de dies internacionals (dia de la tolerància, de la pau, de la dona, no-violència, medi ambients,…).

Aprenentatge entre iguals

 • Treball per racons de taula grups cooperatius a l’aula.
 • Treball per ambients d’aprenentatge tot el cicle d’Infantil. Compartim espais i aprenentatges.
 • Activitats intercicles (apadrinament lector, col·laboració d’alumnat de l’institut,…)

Dinamització del pati

 

Creiem que el pati és un espai plenament educatiu on es donen diferents tipus de jocs i relacions entre iguals. El temps d’esbarjo és un moment on es promouen valors i experiències generadores d’aprenentatge.

 

 

Com treballem?

 • Metodologia flexible amb material manipulatiu creat pels mestres.
 • Aprenentatge a través del joc.
 • Els nens i nenes són els protagonistes del seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Atenció a la diversitat i individualitzada, respectant els diferents ritmes, necessitats i motivacions de l’alumnat.
 • Escola oberta a les famílies i altres agents educatius.

Ambients d'aprenentatge

Joc amb Mini mons