Educació infantil

A l’Educació Infantil fonamentem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants, on cada alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, respectant l’evolució global de cada infant.

Aquests són els quatre grans eixos que guien la nostra tasca educativa:

1. Un infant que creix amb autonomia i confiança

Coneixement i domini del nostre cos

 • Especialitat de psicomotricitat. En anglès des d’I5.
 • Sessions de ioga i moments de relaxació a l’aula.

Educació emocional

 • Treballem el reconeixement i gestió de les pròpies emocions i les dels altres durant el dia a dia.
 • Sessions específiques per desenvolupar l’educació emocional a través dels contes.

Hàbits d’autonomia

 • Potenciem l’autonomia i la responsabilitat individual
 • Des d’I3 a partir de les rutines diàries, adoptant petits càrrecs i responsabilitats.

 

2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges

Competència en comunicació lingüística

 • Treballem la llengua oral a través de la conversa, exposicions individuals, explicacions de contes a companys/es, obres de teatre,…
 • Ajudem als nostres alumnes a tenir curiositat i interès per les lletres mitjançant el joc i el treball per racons.
 • Iniciem el procés de la lectura i escriptura a partir del propi nom.
 • Lectura individualitzada a I4 i I5 respectant els ritmes individuals dels alumnes.
 • Proposem diferents recursos manipulatius per aprendre de manera més vivencial i lúdica.

Competència plurilingüe

 • Donem molta importància a la iniciació de la llengua anglesa des d’I3 a partir de l’especialitat de English, sessions de British life, cançons i contes.

Competència matemàtica

 • Promovem l’inici de les habilitats matemàtiques bàsiques a través de material específic elaborat pels mateixos mestres i diferents recursos manipulatius.

Competència digital

 • Iniciació a la robòtica des d’I3 a partir dels robots BeeBot i Lego.
 • Ampliem les TAC amb l’especialitat d’informàtica amb ordinadors individuals.
 • Ús de les TAC com a eina d’aprenentatge (pissarra digital i taula de llum a cada aula,…).

Llenguatge plàstic

 • Ajudem a desenvolupar la creativitat a partir de diferents tècniques i models d’artistes.
 • Ús del llenguatge plàstic com a font de gaudi, de creació i d’aprenentatge.
 • Experimentació amb diferents eines, materials i destresses manuals.

 

Llenguatge musical

 • Potenciem el desenvolupament de les seves possibilitats d’expressió a través de l’escolta d’audicions, l’aprenentatge de danses i cançons, l’ús d’instruments musicals,…

3. Un infant que descobreix l'entorn amb curiositat

Projectes a l’aula

 • Treballem per projectes partint dels interessos i coneixements previs dels nostres infants.

Experimentació

 • Potenciem la manipulació, observació i exploració a partir d’elements de l’entorn, el treball de les estacions de l’any.
 • Sessions d’experimentació 

Sortides lúdico-pedagògiques

 • Realitzem diferents activitats fora de l’escola durant el curs, al barri, a Sant Boi, a granges escola, entre altres.
 • Colònies anuals des d’I3.

4. Un infant que forma part de la diversitat del món que l'envolta

Festes populars i dies internacionals

 • Celebració de festes populars amb la participació activa de les famílies (Castanyada, Carnaval, Mones de pasqua, Sant Jordi,…).
 • Educació en valors a través de la celebració de dies internacionals (dia de la tolerància, de la pau, de la dona, no-violència, medi ambients,…).

Aprenentatge entre iguals

 • Treball per racons de taula grups cooperatius a l’aula.
 • Treball per ambients d’aprenentatge tot el cicle d’Infantil. Compartim espais i aprenentatges.
 • Activitats intercicles (apadrinament lector, col·laboració d’alumnat de l’institut,…)

Dinamització del pati

 

Creiem que el pati és un espai plenament educatiu on es donen diferents tipus de jocs i relacions entre iguals. El temps d’esbarjo és un moment on es promouen valors i experiències generadores d’aprenentatge.

 

 

Com treballem?

 • Metodologia flexible amb material manipulatiu creat pels mestres.
 • Aprenentatge a través del joc.
 • Els nens i nenes són els protagonistes del seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Atenció a la diversitat i individualitzada, respectant els diferents ritmes, necessitats i motivacions de l’alumnat.
 • Escola oberta a les famílies i altres agents educatius.

Ambients d'aprenentatge

Joc amb Mini mons