Normes

Normes de classe

 • Fer files amb ordre abans d’entrar a classe.
 • No córrer per la classe.
 • Compartir el material amb els altres.
 • No fer malbé el material.
 • Mantenir la classe neta i endreçada.
 • Respectar el companys i companyes.
 • Ser tolerant amb les opinions dels altres.
 • No insultar ningú ni barallar-se.
 • No burlar-se ni dir malnoms a ningú.
 • Escoltar el professorat amb atenció i respecte.
 • Estar atent/a a les explicacions.
 • No cridar, molestar ni interrompre les explicacions a la classe.
 • Aixecar la mà per parlar i respectar el torn de paraula.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La llei d’educació de Catalunya (12/2009) , a l’article 20, estableix que “Els centres, en el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies ”.

D’acord amb la llei:

Les persones sotasignades, Xavier Soriano Ortas director del Col·legi Molí Nou i …………………………………………………………………………………….. pare/mare/tutor/a de l’alumne/a ………………………………………………………………………………………………………….

reunits a la localitat de Sant Boi de Llobregat, amb data …………………………………………

conscients que l’educació d’infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

 

COMPROMISOS

Per part del centre

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat

de l’alumne o alumna.

 1. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 4. Comunicar a la família els resultats de les avaluacions.
 5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 6. Mantenir comunicació amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna amb una reunió general per curs i, almenys, una entrevista personal amb el tutor o la tutora de l’alumne/a.
 7. Comunicar a la família les inassistències de l’alumne o alumna al centre.
 8. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant pel desenvolupament acadèmic i personalde l’alumne/a.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 10. Utilitzar l’agenda escolar com a instrument bàsic de comunicació entre la família i el tutor o tutora de l’alumne/a.
 11. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos anualment a les reunions d’inici de curs.

Per part de la família

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Mantenir unes relacions d’educació i correcció amb el professorat del centre, amb l’equip directiu i amb tot el personal de l’escola en general.
 3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 4. Acceptar les normes d’organització i funcionament del centre.
 5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i

puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

 1. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 2. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. Tot seguint els passos convenients: tutoria,direcció.
 3. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 4. Atendre en un termini les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 5. Utilitzar l’agenda escolar com a instrument bàsic de comunicació entre la família i el tutor o tutora de l’alumne/a. i signar les notes informatives que hi figurin.
 6. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 7. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 8. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos anualment a les reunions d’inici de curs.